Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$üfj Christus is niet de Gever

den, dan dezen, zyn niet mogelyk, ter uitdrukkmge van 's Heilands volflrekte en volkomene beroeping op het Oude TeiTament, van welke Hy zich bediende tot het bewys van al hetgeen Hy in Zyn frophetisch ampt zeide en leeraarde. Het was in dit ampt, dat Hy voor ó& groote menigte van het volk en de Pharizeën Rond, wanneer Hy, op het gezag der fchrift, den zin van deze plaatfen over óc'cnrechtvaardige fcheiding leeraarde, bewyzende de misdadige gevolgen van dezelven, voor alle de belanghebbende parcyen. Hy bewees ook dit ftuk zoo krachtig, dat Zyne tegenfirevers geen woord te antwoorden hadden. Hy bragt hen eveneens tot ftilzwygen, als den duivel, Matth. IV. 10. n. namelyk door het woord van GOD. Maar indien Hy gezegd had, dat de polygamie zondig was; uii welke toch van Mofes fchriften had Hy dit kunnen bewyzen? De Pharizeën hadden Zyne eigene verklaring en beroeping op Mofes fchriften tegen Hem kunnen

gebruiken; zy "hadden kunnen zeggen; Gy

„ hebt gezegd, dat, indien wy de fchriften van „ Mofes geloofden, wy ook uwe woorden zouden ge•t l°ove;i. — Gy hebt gezegd, dat een man welke „ eene vrouv/e hebbende, eene andere trouwt" (want dus konden zy hunne woorden gefchikt hebben, zoo zy begrepen hadden, dat Hy de polygamie had veroordeeld} „ overfpel doet; maar waaromtrent . * » vindt

Sluiten