is toegevoegd aan uw favorieten.

Dertigjaarige zeereizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£6* DERTIG jAARIGÈ

Welk eene gelukkige zaak zou hec voor de na*" de zijn, indien eens een zeker getal aanzienlijke * door hun ampt geregtigde en bij den despoot zelven eerwaardige inwoners ten beste van hunne onderdrukte mede-onderdaanen te voorfchijn traden, den regeerderen des rijks in den naam van god hun onregtvaerdig en trots gedrag voof oogen hielden en hun de beledigde regten van het menschdom te gemoet voerden. Deze edele daad 2ou, mijns bedunkens, het werk van dien ftand zijn, welke moeds genoeg heeft, om als handhaver der godlijke wetten optetreden, en de magt denkt te hebben, om de overtredingen der bevélen van eene regtvaerdige en wrekende Godheid te beftraffen. Hoe zeer zouden zulke mannen door hunne landgenooten aangebeden worden, indien zij hun ten fchild en befcherming tegen de onderdrukkingen der grooten waren! Welk eene waare en vrijwillige agting zouden zij niet verwerven, indien hunne talrijke leeraars, in plaats van het hoofd hunner toehoorders met ijdel ge* fnap, met onnutte dromerijën en eeuwige herhaling van onzinnige en onmogelijke wonderwerken te verwarren, de fchoonheid en noodzaaklijkheid der menfchenliefde, wéldadigheid, geregtigheid en billijkheid ijverig en met levendigheid vaiï den predikftoel voorltelden, en hun werk maakten, om de regten van den mensch te onderfchragen.

Maar