Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ft DERTIGJAARIGE

Engelfche ftad beftaat; de laatfte ligt op een i ftuk lands, hetwelk het koninglijk eiland genaamd en door den Shannonftroom gevormd ■word, welke, na door veele meiren en moerasfen zijnen loop genomen te hebben , hier vaarbaar word. Deze beide fteden zijn door eene brug , de baals genaamd , met elkander vereenigd. Wij waren hier nog agt dagen zeer vergenoegd , en vergaten thans al het geleden ongeluk. Wij bezogten het graaffchap van denzelfden naam, hetwelk eenen goeden en ongemeen fchoonen grond heeft; hierop fcheidden wij, en namen voor altijd affcheid van elkander.

Ik hield mij in deze taamlijk groote ftad, welke ten minftcn dertig duizend zielen bevat, nog eenige dagen op , en doorreisde naderhand een eiland , hetwelk de natuur met een meer dan gunftig oog heeft aangezien , en hetwelk voor geen dergelijk land op den aardbodem zou behoeven te wijken, indien den volke flegts door eene behoorlijke ftaatkunde , eenen geest van arbeidzaamheid kon ingeboezemd worden.

Dit eiland heeft gezonde inwoners, minder warmte en vorst dan Engelland, en in het algemeen eene vogtige lugt; in den zomer is het er warm, en in den winter gematigd, een gevolg van de veele meiren, moerasfen en den menigvuldigen regen. De meeste inwoners in Limmerik, zijn fpaanfche afftammelingen. Men kan

re-

Sluiten