Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3* DERTIGJAARIGB

terford. Men heeft hier ook bergen en dalen, bekoorlijke gewesten, zo wel op den zeekant als op de landzijde * koornlanden en fchaapenteelt t geiijk ook veel visch. De voornaamfte ftad van dit graaffchap is Waterford 9 dezelve bevat omtrent twee duizend zes honderd huizen , en is naast Kork de eerfte, ten aanzien van de fcheepvaart en den koophandel. De haven , die een weinig van de ftad afgelegen is , is taamlijk ruim. Verfcheiden fabrieken maken er meer en meer opgang, en de inwoners worden geroemd, zeer getrouw voor hunnen koning te zijn.

Niet verre van hier komt men in het landfchap Leighnigh ofLeinfter, het heeft ten deele vrugtbaare gewesten , doch het is ten deele moerasfig en vogtig. Hier valt veel regen. In de boven- en zuidlijke provinciën wast veel koorn ; de vee - en fchaapenteelt is er vrij aanzienlijk, gelijk ook de hennip- en vlasbouw. Het geheele landfchap is in twaalf graaffchappen verdeeld , die weder uit negen en negentig baronijën beftaan. Het graaffchap Wex of Witfort is het eerfte , in hetwelk men van Waterford komt. De ftad of eigenlijk het vlek Witfort is taamlijk groot en wélbebouwd, en ligt aan den mond van de rivier Slaney.

Hier was, gelijk men mij verhaalde , weinige jaaren voor mijne aankomst een geval gebeurd, hetwelk waarlijk een voorbeeld van buitenge-

woo-

Sluiten