Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 26 )

p&k niet een bewys voor eene waarheid des geloofs) „ aanteneemen, welke hy niet, naaj zyne s, EIGENE beste inzichten, in deH. S. vinden kan;" hoe kan dan eene verklaaring , alhoewel 'er eenige lewysplaatzen voor een of ander leerftuk door wegvallen, gezegd worden willekeurig te zyn, by aldien de Predikant het niet zegt, dat hy, onafhanglyk van zyne beste inzichten, die plaats zoo verkiest te verklaaren? Ten minden fcheen het my toe,dat, hetgeen hy naar zyne beste inzichten doet, ïiiet kan gezegd worden willekeurig te zyn. En of hy naar zyne beste inzichten verklaard, dan niet, dat fcheen my niemand, hoe veelwectend hy ook zyn moge, indien hy niet Alweetend is, te kunnen beilisfen.

UWel-Eerws. zeggen wel verders op bladz. 104. s, Deeze beste inzichten moeten niet inde Bybelge3, bragt, maar ze moeten daar uit getrokken worden. 3, De Schrift moet door Schrift verklaard worden." Maar, dacht ik al verders, dat is 't even, waarop sig de nieuwe Herftellers — (vergeeft my dit woord, Wel-Ecrw. Heeren! Hervormers wilde ik zeggen, want de Eernaam Herftellers komt niemand toe, dan U, gelyk het deelwoord Herfteld niemand dan uwe ziekgeweezen kudde) beroepen. Zy verftaan b. v. Ps. XXXIII, vs 6. onder het woord des Heeren, waardoor de Hemel gezegd word gemaakt te zyn, niet het zoogenaamd zelfltandig woord, maar het Godlyk bevel, wyl volgens den Parallelismus membrorum. Ruach piv (adem zynes monds, dat is, zyne uitfpraak) hetzelfde beteekenc, wyl aanftonds in het 9 vers uitdrukkelyk gezegd

Sluiten