Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 GENEESKUNDIG

Uitteerende lijders klaagen dikmaals over pijnen, gelijk aan die der zinkingvloeijingen, welken of allermeest ieder deel des lichchaams, bij beurten, beledigen,of anders flandvastig op eene zelfde plaats wederkeeren, die dikwerf op eenen grnoten affland van de zitplaatfe der voornaamfte wanorde, en zo veel bekend is> buiten eenigen bijzonderen zamenhang met hetzelve, bevonden wordt: deze pijnen fchijnen gemeener te zijn, ais de teeringkoorts van eenige zweeren komt, die aan de lucht bloot geHeld zijn, als in kreeftzvveeren van het aangezicht, borften enz.

De teeringkoorts is ook dikmaals verzeld van zwellingen der ledemaaten, nek of tronk, die meestal in een oogenblik te voorfchijn komen ; als of het deel in éénmaal was vetter geworden : deze zwellingen zijn niet pijnlijk , hard of wankleurig, en duuren Hechts eenige uuren.

Deze koorts zal zich niet openbaaren, dan wanneer eene groote zamenhooping van ftoffen, in eenig lichchaamsdeel plaatsgegreepen heeft; doch komt voornaamlijk op eene onr

ftee-

Sluiten