Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

, zen, wierd hij door weiland, in zijn Woordenboek!, „ bladz. 16 der Inleiding, niet van de moeite daar van n ontheven."

Daar de man niet opgeeft, waar de menigvuldige * misllagen in de verlenging der klinkers e en o. ge„ vonden worden , [Overal bijna , om dat er in zoo verre de a, e en o, alleenlijk naar de beteekenis en eene zoo genaamde, maar gebrekige afleiding, waarbij op klank noch taaleigen of aard der taal wordt gelet, e'nkel of dubbel ircfpeld worden, bij voorbeeld de a, bladz. 48 der Rudimenta , e, bladz. 50, 0 en u, bladz. 52. enz., vergeleken met weiland ter aangehaalder plaatze, met bolhuis, met van der palm en ten ka te , daar het nogthands omtrent de ij en ei, bladz. 53 enz. , op het beiten na , beter gaat. ] zoo achten wij zijn ,, oordeel deswegens weder geheel onbepaald. [Nu zal het dan toch bepaalder zijn : maar hoe breedvoerig moest ik niet worden, wilde ik hier alle die gronden blootleggen, welken waren Taalminnaars toch ten minfte bekend moeten zijn, ook wanneer zij er niet mede inftemden zelfs.] Ons ts het intusfehen niet „zoo voorgekomen, [Ja, dat geloof ik wel!] even zoo min . als het ons bekend is , dat de Rudimenta blijken ' draage van de onkunde haares fchrijvers, [of harer bezorgeren ] ten aanzien van de verdubbeling der ove„ rige vokaalen. [Zou het dit nog al niet "zijn, dan kan ik er niet meer aan doen.] Maar waar is dan die onkunde blijkbaar V De beöordeelaar zegt: in de lou„ ter willekeurige bèpaaiingen , welke door van va„ rik, [nu de Commislie] yan de verdubbeling der klinkletters , op bladz. 47, gegeeven zijn. En wet ke bepaalingen zijn dat ? Deeze , om de woorden te ,, fpellen, volgens derzelvcr afleiding niet alleen, maar „ ook volgens derzelver verfchiliende betekenis. Maar „ federt wanneer is het dan in de taalkunde eene willekeur geworden , dat men het fpraakgebruik, of de betekenis der woorden , en derzelver afleiding tevens „ volge V" [Men zie mijne vorige aanmerking en de daar aangehaalde fchriften , en merke nog, dat men èerst dan , wanneet de aard der taal en de eigenlijke uitfpraak.niet beilist, of wanneer die Vrijheid laat, naar andere bepalingen , bij voorbeeld , van beteekenis mag zoeken.] Is het federt dat zeker man , die over taal3, kundige werken ooi'deelen wil, dit Voor willekeurig C 4 „ ver-

Sluiten