Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AUTHENTIQUE

B Y L A G E N,

TOT DE GESCHIEDENIS DER OMWENTB» LING VAN 22 J^NDflKY, I/ÖS. EN VAN HET ARREST EN ONTSLAG VAN 28 LEDEN DER

NATIONALE VERGADERING.

N°. i. Aivis door j f. e. van hooff uïtSgebragt, in de N. V. in Cómmitté Generaal vergaderd, 4 Dec. 1797 (*}»

Ik ben 2eer verwonderd te verneemen, dat het Garnizoen onzer Refidentieplaats, zeden eenigen tyd, tot op 600man verminderd is, niet tegenftaande onze Decreten deszelft getal op meer dan 2000 mai.fchappen bepaaLen. Het Coramitté te Lande kan, zonder plichrverïuiai, het Garnizoen niet verminderen of vermeerderen, en het is moogelyk raadzaam, hetzelve in dit moment voltallig te houden, dewyl 'er zig algemeene gerugten verfpreiden, dewelke, zo wanneer ik fusceptibel was, om my ligtvaardig te laten verfchrikken, uit de famenloopendc omitandigïueden my min of meer waarfcbynelyk zouden voorkooroen. Maar,

hoe

(*) By gelegenheid, dat de Pijefident de tegenwoordige zwakte van het Garnifoen communiceerde, en een voorftel deed, om hetzelve te doen verfteiken. „ A 3

Sluiten