is toegevoegd aan uw favorieten.

Authentique bylagen tot de geschiedenis der omwenteling van 22 january 1798, en van het arrest [...] van 28 leden der Nationaale Vergadering

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 23^ >

N°. 124. Extract uit hst register der bejluiten van liet Uitvoerend Bewind, 2, April 1798 (*).

Is geieezen een decreet der Conftituëerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, in dato den 2Qlten Maart 1. 1. waar by op de misfive van dit Bewind dien aangaande wordt verklaard, dat alle zodanige gearrei fleerde leden, van de voormalige Nationale Vergadering, welke uit hoofde van hun arrest buiten ftaat zyn, om den eeiften tcrmyn der heffing van 8 peiCento, voor den laaiden van deze maand te kunnen fourneren, van deeze verpl'gting zullen bevryd wezen, en dat zy daar en tegen gehouden zyn te zorgen, dat voor het einde der aanftaande maand Mey, zynde de vervaltyd van het tweede termyn, hun geheel verfchuldigde in meergemelde heffing zy aanbetaald.

Waar op gedelibereerd zynde, is beflooten, dat extract

dezes zal gezonden worden aan den Agent der Marine,

ten fine van executie , en aan den Agent van de Finantie,

tot zyne informatie,als mede aan den Agent van algemeene

politie en binnenlandfche correspondentie, ten einde daar

van aan gemelde gearrefteerde leden, van de voormalige

Nationale Vergadering, de nodige kennisfe te geven.

(was geparap.)

S. J. van LANGEN, vt.

(onderftond) Accord. met voorfch. register,

(get.) S. DASSEVAEL, Próv. Secret.

(') Dit extract is aan de gearresteerden op het Huis in 't Bosch cn elders toegezonden, begeleid van eene Misfive, door j. a. chgnett, in piaatze van den Secretaris by het Agentlchap van algemeene politie en birinentandfche coffespondenri» ge.tktnd, en gedateerd 10 ^pril, 1 ^t>3.

y N°. 125.