Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYS-BOEK.

I 7

fitie , mirsga 'ers het Teftament , waai; uit dezelve is getrokken, en gelet op de vrage ia dcezen yoorgeftelt; dunkt, (onder correctie; rndemaal de Langitleevende van de voorn. Tettateu-. ren, by den voorfz. Teftamente is geinftitueert tot Erfgenaam in den vollen en vryen eigendom van alle de Goederen , by den Kerft-overlydende metter dood te ontruymen ende naar te laaten, om by den Langlt-leevende aanvaart, ende zynen vryen wille daar mede gedaan te werden; en dat eerft naar den dooi van den langitleevende beyde hair luyden Tellateuren Erfgenaamen werden geroepen, omme de Goederen, die by den zelfden Langft-leevende zullen naargelaaten werden, half en half te partifeeren, ende deelen; dat ü'intentie van de Teftateuren notoirlyk is geweelt, dat de zaake gehouden zoude werden, als of d'Eerft-overleede fo lange , als de Langftleevende , heeft geleeft, en zy beide te zaamen geftorven waaren: dat daarom als Erfgenaamen van den Eerft-overieeden, omme uit zynen hoofde in deefen te luccedeeren, alhier geconfidereert moeten wer den, niet die t' zyoer,overlyden in leeven zyn geweelt, maar de geenen , die ten tyde van des Langft-leevende overlyden in wecfen 'zyn geweeft.

Aldus peadveert in 'sGraavenhage den 24. ^pril 1656. (was get.) J. F. van Ipeone. Martin, vin der Go&s iójó.

v r.

Het recht van WiLd-baane, ofte Warande ende Jurisdi&ie, te zamen aan eenen; Le en-heer cornpeté'rende, heeft hy ook de magt van }t zelve binnen het dijlrift van zyne Jurisdiöie door zynen Officier en JVet-houderen te doen executéren tegen alle contraventeuren, daar onder r es fort erende.

ezien by ons ondergefchreeven zeekeren eyfch ende conVJT clufie, by ofte van wegen den Heer ende Mr. J. v. H. Drosfaerdt van Loon, ter Rolle voor Schepenen aldaar, in de-

D % fen

Sluiten