is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuw Nederlands advys-boek, dienende tot een vervolg op het Nederlands advys-boek van m{r}. Isaac van den Berg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYS-BOEK. 22j

ander van de voorfz. teftamenten vervat, mede met fideicommis belaft zyn geweeft, of als nog zyn

i°. Alle zoodanige gelden en goederen, of eenige van dien, als de voorn. Vrouwe Anna Juliana van Diefi, Vrouwe van Ham* merfteyn, van haare Ouders, of een derzeive, het zy uyt hoofde van de belofte, by de voorfz. huwelykfe voorwaarde gedaan, het zy by gifte onder de leevende heeft bekomen ? _ 2°. Het Adelycke goed Ticsfinga met zyne Landeryen, geregtigheeden ende ap- en dependentiën, geleegen in de Provintie van Vriesland , by den laaftgem. Teftamente , de dato den 17 December 1725, door den voorn. Heere Frederich Willem van Diejt aan de Vrouwe van Hammerfteyn gepr mie gateen en voor uyt gemaakt ?

3°. Het Adelycke ende Riddermatige Huys te Doorn, met alle desfelfs ap-en dependentiën en annexen, mitsgaders den uyttcr* werd, gelegen buyten de Stad Wyck, breeder by de voorfz. beyde teftamentaire difpofitien vermeld, ende by den eerftgem. teftamente, de dato den 23 April 1718, onder den laft van ze* ker fideicommis gepraclegateert aan Jonker Frederich Willem van bek; dog omtrent welk fideicommis by den laaftgemelde teftamente van gem. Heere Frederich Willem van Diefi, in dato den 17 December 1725, is gemaakt de veranderinge, breeder by den voorfz. laafte teftamente geëxpresfeert, uyt welkers hoofde het voorfz. Adelycke en Riddermatige Huys te Doorn cum ap & dependentiis , als mede de voorfz. uytterweert, mits het overlyden van gem. Jonker Frederich Willem van Eek, althans by d« welgem. Vrouwe van Hammerfteyn werd geposfideert ? en

40. Zoodanige twintig duyfend guldens, als opgem. Heer teftateur Frederich Willem van Diefi by desfelfs laaftgem. teftament yan den 17 December 1725 , verklaard heeft, dat zyn Hoog Welgeb. wilde nog uyttellen laten, ofte dat nog uytgetelt zouden werden aan zyne gem. Dogter, de Vrouwe van Hammerfteyn, inzoo verre dezelve niet uytgetelt was in computum dotis op de Heerlykheyd van Eft, met de goederen en Landereyen daar aan behoorende, dewelke na doode van den Heer en Vrouwe van Hammerfteyn, zonder wettige kinderen naar te laten, retour zouden fubject zyn ?

Voorts mede gezien zeekere drie Advifen, het eerfle by den Heer Adv', van Acker op den 18 Juny 1742 tot Lenwarden; het

U. Deel. F f twee-