Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYS-BOEK. 235

Recurfus ad (latum primaevum in jure ravorabilis hafyetur.

In dnbieufe gevallen valt. de prafumtie altyd voor de duurzaamheid van oude gewoontens,

Erf-ftelling mogt ouds-tyds niet verder gaan als by inftitutie, ofte legaat; en dus op de eerfte hand, maar geenzints op de tweede by fubftitutie, of fideicommis.

Fióeicommisfaire fubflitutien zyn in Gelderland eerft geintroduceert by Staats Refolutie van den jaare \6<yi.

Wat de woordjes een en ander in materie van een conditioneel fideico mmis noteren.

Handen of perionen zyn dikwerf fynonymen, qf woorden van ééne beteekenis.

JDoor de eerfte hand moet in cas van fideicommis verftaan worden de geïnftitueerde , en door de tweede de eerft gefubftitueerde erfgenaam'.

Geminatie van woorden opereert meer dan eenvoudige.

vWoorden moet men, zoo lang mogelyk, opvalt en in hunne natuurlyke beteekenis.

CASUS-POSITIE.

Vrouwe Maria Elifabeth Fagel, Weduwe van den Burgermeefter Cuper , maakt op den 29 December 1730 voor zeeven Heeren Scheepenen der Stad Nymeegen haar Tefiairient,endena eenige vermaakte legaten inftitueert en benoemt zy tot haare eenige en univerfeele Erfgenamen in alle haare na te latene goederen , hebben !e of toekomende, leen, allodiaal of Ryks, mitsgaders Renten , Actiën en Crediten , niets van allen uytgezondert; eerftelyk haare dogter, Vrouwe Geertruyd Cuper, Wed. de Beyer , en , by voor-afiyvigheyd , desfelfs Zoon , den Heer Juflinus de Beyer, by reprefentatie: tot eene tweede, haare Dogter Wilhclmina Cuper, Vrouwe van dm Ham, of, by voor afiyvigheyd . derzelver kinderen, by den Heere van dm Ham Ehelyk II. Deel. Gg ver-

Sluiten