Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 NIEUW NEDERLANDS

nuatie, procuratie, acceptatie en fcheiding, alle ia den hoofde deefei gemelt

. Zulx dat dan de voorfz. inflitutie, of Erfftellinge van de kinderen der vier Dogters van de Teftstrice niet in 't gnhttl maar •Heen voer drie vierde parten zynde vervallen, of vernietigt geworden , (als vooren,) het zig zeive dan ook gevolgelyk komt te wyfen, dat het overig» vierde part, onder kortinge van de Legitime portie van haar Joanna Tubelius, aan die Rtïnftitueerde Erfgenaamen, gefamentlyk, heeft, er> zal moeten verblyven; quod enim mutatum non eft, cur Jiare prohibeatar ?

Zullende hier tegen niet kunnen doen, dat gezegt zoude mogen werden, als of Catharina, Maria, en Elifabeth Magdalena Tubelius, teder haare refpective vierde parten of votlr. filiale portien hebbende genoten (volgens den voorfz Teftamente, met de verkiefinge, ende fcheidinge daar opgevolgt,) haare kinderen daar meede van het vordere vierde part of de filiale portie van Joanna Tubelius zouden hebben af te zien; om dat namentlyk de refpective kinderen by /taken, ende niet by hoofden, zouden zyn geroepen geweeft; en dat tot den ftaak van foanna Tubelius ( waar uyt het voorfz. reftant van haare filiale portie zoude vo ukornen,) haare kinderen alleen, ende niet de kinderen van "de drie andere Dogters zouden gehoren:

Dewyle daar tegen peremptoirlyk is dienende voor eerft, dat alhier niet en is of werd gevonden eene mftitutie, waar byde kinderen van des Teftatrices Dogters zouden zyn geinftitneert af zonder lyk ieder in bet furplus van hunne refp. Moeders filiale portien, (zoo als men zig dit fchynt te willen figureeren;) mmv dat in tegendeel de voorfz. Inflitutie is gecoucheert in geheel andere termen, ende wel zodanig, dat, (na^at de vier Dogters ware» geïnftitueert in de legitime, onder kortinge vm eene fnmme van vyf duyzend Guldens, reets te vooren genooten boven 's Vaders goed;)' in alle NB. de refteerende goederen, actiën, en gereetigbeeden, geene ter 'xeereld uytgefondert. ae NB gejamentlyke kaderen van de gemeld* vier Dogters zyn genoemt tot Erfgenamen met die bvvoeging (van dat"die noeming gefchiede,) by fiaakm, dat is, dat de kinderen van ieder der vier Dogters met ééne hand, of voor een vierde Part, zouden koomen te erven, zoo als dit 'uyt de bewoordinge aldaar geBruykt, ende voor al ook uyt de tegenfteiling, tn niet by hoofden, daar irnjnediaat op volgende, blykt-

iyh

Sluiten