Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVYSiBOEK. Jtj-

Jyk is; cum eontrariorum eadem fit ratio & dijciplina. als welke Inflitutie in alli NB. reftctrendt goederen van de Teftatrice, ende van de NB. gefiamentlyke kinderen van de vier Dochters, (zonder van de filiale portie van iedere Dochter, ende min dan noch affonderlyk, of ook van eenige reprafsntatie der kinderen, in plaatfe van iedere Dochter, particulier ten dien opfigte te fpreeken,) immers in regtfinnigheid niets gemeens en heeft met het geene men zig pr<Btenfelyk in defen, als vooren, heeft, of mag willen verbeelden, alleen, om de ferieuQ: wille van de Teftatrice met des te meer refolutie, en vordeel, zelfs, te eludeeren en tegen té gaan.

En waar uyt dan ook, ten tweeden nog is proflueerende deefe aanmerkelyke confideratie tot oplosfinge van de voorfz. gemaakte bedenkinge; te weeten, als de zaake zodanig zoude werden genoomen, dat de kinderen van Joanna Tubelius alleen zouden zyn geregtigt tot het reflant van het voorfz. vierde part, met uytfluytinge van de kinderen der drie andere Dochters van de Teftatrice; dat als dan, ende op die gronden de quaadwillige, en haare kinderen meer geavantageert zouden zyn, dan de goedwillige, en haare kinderen; het welk immers met geene gedagten is te imagineeren, dat van des Teftatrices wille kan zyn geweeft; ende zulks dan ook niet geadmitteert kan worden; cum voluntatem petius, quam verba fequamur. L. Voluntatis C. de fideicommijfis;) aangefien Joanna Tubelius, hoewel zig hebbende geoppofeert, dan voor eerfi in alle vryheid heeft genooten, en behouden haare Legitime portie; daar de andere goedwillige Dogters immers moeten msfen dezelve vryheid van haare Legitime portien, ten minften voor zoo veel die meer, dan de voorfz. vyf duyzend Guldens, is belopende. ■ ; . , ... ,

Dat wyders het fideicommis, gelegt op het overige van de phale portie zoude plaats hebben, eerfi ,• alleen ten behoeve van de kinderen van Joanna Tubelius, reciprocé, ofte onderling, en verder niet; en ten anderen ook nog dan alleen, als de felve kinderen zouden koomen te .fterven, ongetrouwt, en minderjaartg, en dat mitsdien, zelfs by mangel van het exteeren van beide de voorlz. conditiën, die conjunclim zouden moeten concurreeren, zelfs het geheele reciprocque vetband zoude koomen te corruéren, en te niet te loopen; zoo dat dan alfoo de geheele filiale portie op haar Joanna Tubelius zoude kunnen devolveeren en verfterven; en dit in alle vryheid : daar , vermits het fideicommis , waar meeTtt 2 de

Sluiten