Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT. Y

Ondertusfchen booik de invloed der rijden nies weinig tegenftand aan den vrijen loop der weldaadige poogingen der Maatfchappijë ter bereiking baa' rer loflijke bedoelingen; trouwens: zo lang domheid den zetel der heerschzugt moest onderfchnia* gen, en bijgeloof en dweeperij aan de orde van den dag gefield waren, ontbrak het der Maatfcbappijë, helaas! aan magt en invloed om kragtdaadig Toort te werken, en al dat nut te vertpreiden waar toe zij anders beftemd en waarlijk berekend was. Niettegenftaande alle die ongunstige omftandigheeden waar in zij zich bevondt, bleef echter de Maatfchappij rustig voortwerken, en maakte volijverig dat gebruik van de weinige krachten en middelen, welken haar nog overig waren en da geiteidbeid der tijden haar veroorloofde; en zich aldus in haar lot troostende verbeidde zij gelukkiger dagen.

Hebben wij thands eenigen grond waar op wij ons mogen vleijen deze gelukkiger dagen te zien aanlichten, fints de heuchlijke omwending van zaaken in ons Vaderland ? — wij hebben voorzeeker niet minder grond om te verwagten dat ook nu de Maaifchappij tot nut van 't alsemeen genoegzaame magt en invloed zal verkrijgen , om kragtdaadig te kunnen voortwerken, en zich tot eenen uitgebreiden zegen in Nederland te itelleh: inzonderheid mogen wij dit verwachten fints de befluiten der Nationaale Vergadering, re* prefenteerende het Volk van Nederland , ten op* * 3 zich-

Sluiten