Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xxvnr VOORBERICHT

„ die onze ki'nderen tot deugdzaame menfchen „ nuttige Burgers en waare Christenen vormen 5j zal.'

„ Zodanig hebben wij geoordeeld te moeten „ handelen ter voldoening aan uwen last, dien „ m, tevens als onzen geheiligden pligt befchouw» den; en zodanig zullen wij tot den einde toe . „ volharden.'

=, Dat hij, van wien licht en wijsheid moe„ ten nederdaalenden uitflag van dit ons pleg„ ug werk, aan 0nze vereenigde wenfchen en „ belangen doe beandwoorden! is mijne vuurige

„ bede tot Heml" .

Zig vervolgends tot de vier Candidaaten wen. dende vervolgde de Voorzitter:

„ Geachte Medeburgers! verdienstelijke Man» f'ï e«biedigen in uwe waardige perfoo„ "en de kunde en bet oordeel welke gijlie„ clen ,n de werkzaame proeve van gisteren „ avond ons hebt doen zien, en waar voor 'k „ u lieden nogmaals dank betuige."

„ Wij verklaaren openlijk voor deze gantfche „ Vergadering, dat gij lieden, met alle recht „ aanfpraak maaken kunt op den vereerenden

» "!'e . \att braave en regtgeaarte Leeraars en „ leidslieden der Jeugd."

„ Wij zijn bereid om deze verklaaring, bij „ alle gepaste gelegenheeden, te herhaa/en."

„ Vergunt mij nogthands Burgers I onvermin„ derd cit alles, u i„ 't kort te mogen voor-

„ draa»

Sluiten