Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MILTIADES.

den. Dus hadden zy met de aankomt van deezen ten vollen tien duizend gewapende mannen, welke bende met een verwonderlyke begeerte brandde, om te vegtcn, waar door het kwam , dat miltiades meer vermogt, dan zyne ambtgenooten : want de Memienfirs door zyn gezag aangezet, hebben hunne troepen uit de ftad getrokken, en op een bekwaame plaats een leger opgeilagen. Daarna hebben zy den volgenden dag, aan den voet van het gebergte, het leger daar tegen over in Dagorde gefield, en door een nieuwe krygslist met het grootfte geweld flag geleverd ; want op veele plaatzen waren van hun de boomen om ver gehouwen met dit inzigt, dat zy zoowel door de hoogte van het gebergte gedekt zouden worden, als de vyandelyke ruitery door de ligging der boomen zou worden belet, hen door de menigte in te fluiten. Datis , fchoon hy zag, dat de plaats voor zyne benden niet gefchiktwas, heeft even wel, daar hy fteunde op het getal van de zynen, willen flag leveren: en zulks des te meer,om dat hy nuttig oordeelde een gevegt aan te gaan, eer fcLacedie monterstot hulp aankwamen. Derhalven heeft hy honderd duizend voetknegten en tienduizend ruiters ten ftryde aangevoerd, en het gevegt begonnen ; waar in de dthenienfen zoo veel door hunne dapperheid vermogt hebben, dat zij hunne vijanden,

tien-

Sluiten