is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften betreklyk tot het kweekschool voor de zeevaart

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT. 75

hebben; en dat de giften, zo wel voor onze gekwetfte Zeelieden, als voor de Weduwen en Kinderen onzer gefneuvelde Helden, hoe aanzienlyk die ook geweest zyn, niet alleen nog veel meerder zouden bedraagen hebben, maar dat ook de inzameling der in ééns gefchonken of jaarlykfche Donatien, misfchien genoegzaam zoude geweest zyn, om met ernst bedagt te zyn, die uitgebreider oogmerken, welke Commisfarisfen nimmer uit het oog verboren, toen reeds dadelyk te bereiken, en een Kweekfchool voor de Zeevaart op te richten.— Thans moest men dit, voor als nog, uitftellen; en zich vergenoegen met het onderlïeunen der Weduwen en Kinderen der voor het dierbaar Vaderland geftorven Zee-lieden; terwyl inmiddels onze, in de Aétie van den 5<!e Augusti 1781, gekwetfte Landgenootcn, uit een ander, tot dat byzonder oogmerk ingericht Fonds, eene milde handreiking, fchoon Hechts voor ééns, ontvingen.

By het publicq verflag op den 3^ December 1781. in de Kerk van het St. Pieters Gasthuis te Amfterdam gedaan, gaven Commisfarisfen bericht, dat de inzameling ten behoeve van dit Fonds, zo wel in die Stad, als te Haarlem en elders, op dien tyd reeds ƒ 25000: — : — bedroeg, behalven de jaarlykfche infehryvingen, welke de fomma van ƒ 3000: —: — te boven gingen. — Zy verzogten en verkreegen te dier tyd verlof, om

dit