Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in het Kweekfchool voor de Zeevaart. 103

de jongelingen, hoofd voor hoofd, in de byzondere takken van het door hem gegeeven onderwys zullen gemaakt hebben.

12.

Op deeze drièmaandelykfche Rapporten, zal hy ook moeten aantekenen en opgeeven de naamen van zodanige jongelingen, welke hy bevinden mogt, dat voor zyne lesfen geheel onvatbaar zyn.

13-

Indien eenig Kweekeling, ten tyde als 'etdoor hem geen lesfen gegeeven worden, zich by hem mogt vervoegen, met verzoek om eenige opheldering, 't zy over de voorgaande lesfen, dan wel over een ander onderwerp, de Reken- of Stuurmanskunst betreffende; zal hy altoos gewillig moeten zyn, zo gewigtiger bezigheden zulks op dien tyd niet beletten, om aan het verlangen van een zodanigen leergierigen jongeling te voldoen.

14.

Hy zal in 't algemeen zich ftiptelyk moeten gedraagen naar de ordres, die hem fuccesfivelyk door Commisfarisfen gegeeven worden; en ook met behoorlyke ondergefchikthcid moeten opI 4 vol-

Sluiten