Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a VOORREDEN.

want zij houden hem voor eene enkele uitvinding, en bedriegerij der Geestlijken, en die goed is voor het Gemeen, maar die Verflandigen, en Wijsgeer en niet aangaat.

Heeft de Grooté lnfteller van den Godsdienst den laster niet kunnen ontgaan, maar moest hij door deszelvs vergivtige pijlen bejehooten worden; zijne Dienaars willen niet boven bunnen geëerbicdigden Meester zijn, en zij ge* denken aan de voorjpelling, die zij van hem ontvangen heb ben: niets overkomt hun, dat hun niet voor uit bekend gemaakt is door hunnen Zender.

Dan niet tegenjiaande dit, dit ongelukkig bederv is nog niet algemeen, hoe zeer het waarheid is, dat die hoigach* fing, welke de eer ft e Christen - Leeraars gehadt hebben, neel verminderd zij, men vindt in het land nog braave Cbriste* tien, welken niet alleen met eenen gepasten eerbied voor Gods dierbaar Woord doortrokken zijn, maar die ook een lievderijk harte aan, Gods Dienaars toedraagen, en dezelven hoog achten, om huns werks wille; erkennende, dat zij waaken voor hunne zielen, en daar over rekenfehap zullen gceven aan hunnen grooten KoningBij dezulken is hei werk der Opzieners een treffelijk werk , waar aan zeer veel vast is: zij befchouwen die Mannen, als (irbeidzaame lieden, op wier fchouders een pak rust, dat zwaar is om te draagen, wen zij 'er, naar hunne beften' tning, in werken willen.

Die Bediening brengt de Leeraars onder het getal der Geleerden, zekerlijk Geleerden van den eerften rang, althans zij hebben tot hun hoofdwerk de behandeling van de Koningin der Weetcnfchappen; z'j hebben te werken aan het Boek der Boeken „ aan het God/ijk Testament, waar in de wezenlijke, en eeuwige fchatten der waereld opgefloolen zijn; den onfeilbaaren Wegwijzer door de Woestenijen van deze waereld, nat 't Canadnin de Hemelen.

Welk een ruim veld heeft de Euangelie - Prediker niet afteloopen, een veld .dat men niet overzien kan: Een rechtfchapen Leeraar moet kundigheid hebben in alle takken van JVeetenfchappen; een Schrivtgelecrde, die ervaren is. moet oude, en niewe dingen weeten: Zal hij den Bijbel verklaag ren, gelijk- het behoort. hij moet een Mathematicus, Phijficus H'-fioticuf, Politicus, Medicus, vooral Lilerarius, en Criticus zijn; want de Openbaaring, die geen Sijsthswa van de waarheden is 3 bevat naar haare omjlandighcden,

zaai*

Sluiten