Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XiXli VOORREDEN.

beid in Gods TVoord, en het /laat ieder vrij den uit/lag vUn deze/ven te volgen, valt hij ongelukkig tegen de -waarheid, die in de Hervormde Kerke /tellig geleert wordt. uit: met die zelve vrijheid, zonder eenig tmrk vanfehande te draagen , mocgt gij uwe handtekening intrekt n, waar mede gij dezelve gedaan hebt. Hoe zeer u uwe Mede. Broeders daar in reklaagen zullen, boe veel fmerten zij daar over ook gevoelen zullen, nooit zal u eenig verwijt van trouwloosheid volgen , maar men zal wel vuurige gebeden voor zulken, die zij dzuaalenden noemen, ten Hemel opzenden, dat de Her i.w ver/land opene, en uw harte neige, om weder te keer en lof de erkentenis der waarheid, waar van gij af geraakt zijt. Deze is waare vrijheid, meer kan geen redeIjk mensch van eene Maatfehappij vorderen. Waar hoort men Genootfchappen, als Gezueeten Kluisteraars uitkrijten, die, ten aanzien van hunne bijzondere inrichtingen, en bepaalingen zoo handelen, als wij daar naar waarheid ge-fchrceven hebben ? Waarom moet dan, ons Kerkelijk Genootfchap juist alleen van die vrijheid beroovt, en daarom gefolh iiden worden ?

Is 'er wel eene Gezindheid, die zrh onder den naam van eene Christel! ke voordjet, welke niet met dm Bijbel vecht, en door haare verklaaringen aan die ffh ekwijz&n, en voorfeilen te hechten, die zij meent de echte te z jn , haare gevoelens verdedigt; en hoe veel verfci-illénde, en tegcn/lrijaige verklaaringen zi. n er niet ? zal men die nu alle, zonder eenige bepaaïing laaien leeren in de Christen. Kerk. welke verwarringen zullen 'er niet uit geboren worden; en hoé zal iemand gerustheid hel'b-n. dat hem de zuivere, en be. langvolle waarhe'd des Bijbels geleert worde? Maakt dit alles niet noodzaaklijk, dat zij, die zich in de verklaaringe des Bi bels K wat de hoofd leeringen aangaat, verëenigen, dien hand van ver'èeniging maaken; zoo dat niemand anders tot hunne Gemeenfehap behoor e, als die in die verklaaringen met hun eenftemmig is ?

Hier hebt gij den oorfprong van de Formulieren , en hier in benadeelen rij niemands Vrijheid, zij draagen maar zorg da men in alle de Hoofdflukken het zélve letre, hetzelve gevoele , '"

Laat ik dit bevestigen' met de getuigenisfen der Oudfle Kerleljke Vergaderingen : In het Syn'odüs van wbsei, ten jaare 156? gehouden, hes ik Art. H Cap, 1. daar in,, tusfehen evenwel, nademaal door Gods genade, airede

„ de

Sluiten