is toegevoegd aan je favorieten.

Proeven van een præparatoir en peremptoir examen, volgens synodale resolutien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fSiSP A 1 A TOI R EXAMCIÜ.

rfrijv der tweede oorzaaken aan God toe Gerief 45 1 7. Hij beftuurt de waereld, maar dit is meer, dan onderhouden.

V. Waarin fielt gij de Onderhouding? A Daarin, dat God alles doet voorddUuren, 't zij tri Zijn wezen, gelijk Engelen, Zon, Maan, en Sterren } t zij in zijn zoort, gelijk Menfchen, Dieren. en hei groeiend rijk.

Vooral verkeert de Onderhouding, naar den aart der Subfïantien, en werkt in die der Geesten, door derzelver vermogens te bewaaren; de lighaamen onderhoudt hij naar hunne beftemminge.

V. Heeft God ook invloed op de Lighaamen» A. Ja, hij onderhoudt de werk-krachten der Lirhaathéri met alleen, maar beftuurt ze ook in het werken Dus is het met de beweeg.ng der hemelfche Lighaamen, naar Gods oogmerk: dus is het met de Lighaamen der Dieren fen der Menfchen, wier beweeging gaande gehouden Wordt, tot den bepaalden tijd, waarin die moet ophouden V. VYat is 'er van Gods invloed in de Geesten? A. De Geesten bezitten een denkvermogen, en dat oefienen zij door hun verftand, oordeel en wil dat onderhoudt de Heer, en heeft daarin eenen bove'nna. tuurlijken invloed , zoo dat hij de harten der menfchen irachtdaadig verniewe.

V. Gaat dat krachtig beftuur over alles'

PrA;„Ja; 5Ld*r heme' iS de Regeeri»g te ontdekken. Ff. IQ: 2. Job3S: 12. Pf. 74 :,6 17. Op de aarde. Pf. 24 • 1 Hij maakt beftelling over de Koningrijken. Jerem 18 • 7- lo Vruchtbaare en onvruchtbaare tijden. Hand 14- i7

Allerbijzonderst gaat die machtige Regeering' ove'r des Heeren Kerke, gelijk blijkt uit Deuter 32-8 — 12 V. De Mensch, hope ik, is daarvan niet uitgeflooten » A. J\een hij; noch in zijne geboorte. Gen. 18- 10 noch in zijne bedrijven. Hand. 17. 26-28. noch gedachten. Spreuk. 21: 1. noch in zijne daaden Hand 28. noch in zijn fterven, waarvan de tijd en wijze'bi! den Heere bepaald zijn ; fchoon alle heele en halve P >. lagianen dit ontkennen, dit is klaar uit fob m- c Pf. 39: S. 6. 5V. Maar hoe kan dan een lang leven, als eene bclovte vastgemaakt worden aan de gehoorzaamheid God*Dn *an> iï* aanzien van Gods befluit, niet geD 3 zeg!