Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PEREMPTOIR. EXAMEN, \gi

brengen zoude. Hier tegen ftrijdt zijnen eisch. Pf. 2: 8. Wat hadt hij dan aan bet geeven van den Vader/dat nogthans zeker gaat Joan. 6: 39.

1 V. Waar in ftellen zij, dat N. Verbond der Genade gelegen te zijn?

A. Niet daar in, dat wij door het geloove, voor zoo ver het de verdiende van Christus aanneemt, voor God gerechtvaerdigd en gezaligd worden; maar hier in, dat God de vordering der volmaakte wettifche gehoorzaamheid afgefchaft hebbende, het geloove zelve, en de onvolmaakte gehoorzaamheid des geloovs, voor volmaakte gehoorzaamheid der wet zoude houden, en den loon des eeuwigen levens genadiglijk waerdig zou keuren. V. Waar tegen loopt dit in?

A. Tegen de voortreffelijkheid van Christus dood, zonder dien hadt God die wettifche gehoorzaamheid wei kunnen affchaffen, als 'er geen ander werk noodig geweest was; maar door den dood van Christus is die oude fchaduwachtige Godsdienst afgefchaft, dewijl het lighaam de fchaduwen deedt wijken. Rom. 3: 24. 25.,

Gods gerechtigheid wordt te kort gedaan, wanneer men geloovt, dat die eene gebrekkige gehoorzaamheid voor volkomen aanzien zoude, flegte Sociniaanfche denkbeelden! de H S. leert, dat in Christus de geloovigen volmaakt zijn. Colof. 2 : 10.

V. Hoe ver breiden zij den ftaat der Verzoening, en der Genade des Verbonds uit?

^A. Zoo ver, dat alle menfchen zoodaanig aangenomen zijn, dat niemand, om de aangeboren zouden, der verdoemenis, onderworpen zij , of veroordeelt zal worden maar dat allen van de fchuld der zonde ontheven zijn. '

Maar dit vliegt in tegen Paulus getuigenis, dat w'ij allen van natuur kinders des toorns zijn. Eph 2: 3. Zoo min als alle menfchen onder het zegel der verkiezinge liggen, zoo min, zijn ook alle menfchen van de fchuld der Zonde ontheven. Joan. 3 : 36.

V. Wordt de onderfcheiding der verwervinge, en toepasfing der genade niet misbruikt bij de Remonftranten'

A. Grootlijks; want zij boezemen den onbedachten ,en ongeöeffenden dit denkbeeld in; dat God, wat hem be. treft, allen menfchen even zeer deze weldaaden, die dooiden dood van Christus verkreegen zijn, heeft willen toebrengen; doch dat het onderfcheid, waar door zommi-

gen,

Sluiten