Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 ZIEKTEN DER BEVATTENDE

wijze te faraengevoegd ,een VJies; en uit dit Vlies,te famen^erold, ontftaet weder een vat, nu grooter, om dat het niet uit eenvoudige Vezelen, maer uit vereenigde vaten gevormd is. De Ondervinding leert dit. ZwAMMERDAM,eendernaeuwkeurigfte en fchranderfte Natuer - onderzoekeren , ontdekte indevoorige eeuwe eene wijs om het fijn geitel van ons Lichaem, door het opfpuiten der vaten, naeuwkeuriger teleeren kennen. Ruisch, wien men den voornaemften Herfteller der Phijfiologije mag ncemen , en Boerhave zeer veel fchuldig is, bragt deze kunst tot eene groote volmaaktheid. De Heeren Albikus en Van Haller hebben verder voltooid, wat Ruisch begonnen hadt. Deze Opfpuiting der Vaten leert ons, dat alle de Slagaders uit Vliezen, en deze Vliezen uit eene ontelbare meenigte vaten beftaen. De Vaten worden allengs kleiner, uit minder Vliezen te famengefteld, tot dat men eindelijk aen de Eenvoudigfte vaten komt. Het aller eenvoudigfte, uit een enkel Vlies beftaende, is nog door de kunst niet getoond; doch de reden vervult hier zonder hinder, wat aen de kunst ontbreekt. Daer moet eens een enkel vat komen. Ruisch zegt ook niets meer, dan dat het grootfte gedeelte van ons Lichaem uit varen beftaet. Zijne Vc3rwonderaers hebben 'er onbedagc bij gevoegd, dat het geheel Lichaem uit niets dan vaten beftondt. Zeker gaet het dat het famenftel der vaten algemeen is door gansch het Lig-

haem

Sluiten