is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vam "EUROPA/ a3j

gemeene Chriftelyke Kerke niet overeenkwamen. Men vervolgde hem om zyne begrippen zeer hevig, en die vervolging was oorzaak , dat zyne fchriften meer gelezen , verklaard , en met byVoegfels vermeerderd wierden.

rdfinus , een Ouderling van Alexandrien , omhelsde de gevoelens van origenes , omtrent de Pla* tonifchè wysbegeerte , en bragt dezelve op 'de Chriftelyke Godgeleerdheid over; en fchoon wy alles wat deze man geleerd heeft , niet op rekeningvan zyn grooten meefter kunnen ftellen , is her. echter zeker, dat fommigen van dezelven door hem in zynen ouderdom wierden voorgedaan. De naam van okigenes en rufinus , zyn vermaard genoeg , om den des onkundigen lezer, begeerig naar hunns gevoelens te maaken.

„ De zielen der menfchen zyn heilige, verftandi„ ge wezens , gevormd van de ftraalen die uit het

Godlyk Opperwezen voortvloeien.

,, De ziel van jesus chistus, was reeds voorde „ ontfangenis van zyn ligchaam , met het Godlyk „ woord vereenigd.

„ De ziel van christus verliet de Godlyke na-

tuur, waarmede zy te vooren was vereenigd ge-

weest , en voegde zig by het ligchaam in de

baarmoeder van maria.

„ Het Godlyk woord ging eerst door alle rangen ,, der engelen door , voor dat hetzelve in de baar„ moeder van maria nederdaalde.

u Naar de opftanding, zal de oorfprongelyke ge-

daanten