is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«246 GODSDIENSTEN

in fchyn beftond. De Muhamedaanen bragten deze ketters in Azia geheel ten onder.

hearcleon , was de (lichter en aanvoerder dep Hearcleouiten, Hy was een man van geleerdheid, en verklaarde op zyne wyze een groot gedeelte van het nieuwe Testament, het oude geheel verwerpen? de. Ook heweerde hy dat 'er voor christus geen andere Propheet geweest was , als johannes de Dooper. Na den dood van constantinus den grooten, vinden wy van dezen aanhang geen meer gewag gemaakt. De navolgers van hierax , een Wysgeer van Akxandriën, leerden dat melchizedek den H? Geest was. Zy veroordeelden de huwlyken? ontkenden de opftanding des ligchaams, enbeweer-* den dat alle kinderen, die in den bloei huns levens Jlierven, verdoemd waren. De aanhang van lucifer , Bisfchop van Cagliari , waren deels heele ofhalve Ariaanen. De Mafaliaanen , een hoop (legt-? hoofden; de Monorheliten enNazareenenverdienen geene byzondere opmerking.

De Nikolaiten , waarvan wy in de Openbaaring van johannes gewag gemaakt vinden , worden de affchuwlykfle godloosheden te laste gelegt. Mannen en vrouwen vermengden zig, zonder op eenige onderfcheiding agt te geven met elkander : ook voedden zy de godslasterlykfte begrippen omtrent de perfoon van jesus christus. De-Novatiaanen was een geftreng foort van ketters , fteeds vloek en verdoemenis over elk , die anders als zy dachten , uitfpreekende,

Wat