Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4SK 29 )|»

aan myne verwachting. Zie hier dezelve:4

Een'Hond, na denzelven alvorens genoegzaam vast gemaakt te hebben, doorfneed ik, zeer voorzichtig, de vooraf kaal gefchooren, bekleedfelen van den buik, de buikfpieren en het buikvlies, ter lengte van drie vinger breedte; ik vatte, met myn voorfte vingers door de wond fteekende, eenen darm , die my uit deszelfs plaats toefcheen, de nugtere darm te zyn.

De darm, met een klein gedeelte buiten de wond uitgebragt hebbende, knipte ik in denzelven met eene welfnydende fchaar, eene opening. naar gisfmg een derde deel, van de dikte of omtrek der darmbuis, bevattende : aanftonds na deze opening, ontlastte zich door dezelve , een klein gedeelte dunne chyl. — Ik voegde de lipjes der darmwond weer te faamen, en doorftak dezelve, met myne,hier voor opgegeeven, naalden, ieder voorzien,van eenen byzonder geklcurdenen wel gewaschten zyden draad, ter lengte omtrend van een voet — ieder dezer draaden, waar van ik er drie had aangelegd, ftrikte ik afzonderlyk, met eenen enkelden ftrik (tot welker vasthouding de gewaschte draad byzonder nuttig was) op het wondje des darms vast. En, ik had het byzonder genoegen, dit wondje, door de toehaling der ftrikken, volmaakt te zien fluiten. — De darm bragt ik wederom binnen den buik; doch .de draaden nu by eikanderen genomen, plaatfle ik aan de onder zyde der wond van den buik, welker boven einde, ik alleen, met twee, der zogenaamde afgebroken hechtingen, voorzag.—De buikwond gehecht zynde, haalde ik den gekwetften darm, door zagtelyk aan alle derzelver hechtdraaden, te gelyk te trekken,

Sluiten