Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderwerp , uw roem en eene gezonde Redeneerkunde, vorderen zulks voorzeker: en het is ook dan» dat Uw Ed. dat genoegen zult kunnen imaaken, van U geroemd te zien : iets gewigtigs in de Heelkunst ontdekt tejiehbenl

Wat Uw Eds. verzoek betreft, om uwe aanmerkingen over de Hechtingen, en uwe wyze van Darmhechting , aan myn oordeel te toetfen; Ik wil gaaru Uw Ed. zo veel my mogelyk is, hier in voldoen. Indien het mogelyk ware UwEd. eenige aanleidingen te kunnen bezorgen, om Uw Eds. genomen proeven en beredeneermgen kracht by te zetten, zoude ik daar toe in geene gebreken blyven; dan proef-ondervindelyk is my zulks thans niet mogelyk, zo daï dit zich eiikelyk tot het befpicgelende zal moeten bepaaien.

In uwe eerde zinfnede, verwerpt Uw Ed. met zeer veel recht, het misbruik en vooroordeel van de bloedige.hechting, in fommige, aldaar door Uw Ed. opgenoemde, btzondere fpierwonden, onder yeelen der Heelmeefteren nog heerfchende. En dit betoogt Uw Ed. zo wel door het gezag van groote, aldaar aangehaalde Heelkundigen, als op gronden van een welberedeneerde Theorie, uamelyk: uit de werking der fpieren in den ftaat van doorfnyding zelve; en uit de uitwerkzels van het doorfteeken der naalden op de fpiervezels, terwyl de andere, niet gevatte vezels , zich naar door des te fterker verwyderen, naar gelang de gevatte meer door de draaden aangehaald worden, en dus aileenlyk eene gedeeltelyke famenbrenging der fpiervezelen wordt hervoordgebragt;

en

Sluiten