Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREEDEN

fa

€H et is aan de Minnaars der Oudtheidi

ja^-s^js- bekent, hoe men, van aiouwde tyden, ^A^^f^' *n de mee ft e Ky\en en Staaten, zulk* Boeken gehad heejt, deu/elke men Gedenkboeken noemden , om dat men zoodaaniae dingen daar in fchreef ^ die [men, zoo voor zig zeiven, als voor de nakomelingen , ter Eeuwige gedachtentffe bewaar en wilde, gelyk, Z.e eeven daarom by de Hebreen en by de Grieken Boeken der Gedacktenijfe genoemt wierden.

In dceze Boeken wierden niet alleen het leeven ende iedryven van de Koningen, en wat'er onder hunne Regeering aanmerkelyk, "voorviel, opgefchreeven , maar ook\ (als in het byzonder by de Koningen van Per Ben plaats hadt J alle de goede en kwaade dxaden der Onder daa«en wier den aangeteekent, die aan den Koning en het Rjk groote dienfien gedaan„ of zig aan wederjpannigheit, af andere zwaare Misdaaden fchuldiggemaakt hadden, ep dat de Deugt van de getrouwe Onderdaanen mogte in Gedachtenijfe blyven, ende te zyner tyd beloont, ende de kwaadtdoenders na verdienfienge(lraft worden.

Was dit nu by de aUuwde Volken, zelfs ook by het Folk van Israël, en wel volgens Gods hevel, ingebruik,, en pryjfelyk.? Z.oud; dan ook, niet een iegelyk\ het Zeegel zyner goedtkeurinoe daar aan ftryken ? dat de GESCHIED ENISSE van d; WVR eu VIATERSJSTOODT, de Stadt EDAM, een en andermaal vvergekoomen, door het afbranden van de Groote Kerk, en Twa > tn wederom van den Teem van die Kerk.

* S *h

AAN DEN

L E E S E R.

Sluiten