Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WELEDELE HEER EN,

ZO HIER TEGENWOORDIGE, ALS AFWEEZENDE LEDEN VAN DIT GENOOTSCHAP!

^^Stf Oewel er geene wet zij, die een voorzittend Lid dezer Vergadef HUIL ""ge verpligt tot eenige voorlejs^s^F zinge, noch bij 't optreeden, noch bij 't afgaan , en dit niet hooger aangemerkt moet worden dan als een willekeurig gebruik , kan men, dunkt mij, zulks niet geheel ontijdig rekenen , mislchien , is het niet ten eenemaal onverdien (lelijk ; altans het was , indien 't nodig ware 5 te wettigen niet alleen met voorbeelden van elders, maar ook met dat van ( i ) een onzer waardigfte Leden , weleer mijn' opvolger, nu mijn' voorganger; — dan, waartoe, A Mijn-

( i ) De Wclëerw: zeer gel: Heer Joh: Tissel, thans beroeren Predikant bij de Lutberfche Gemeente, in Amfterdam. '

Sluiten