Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( »7 }

vraag ik, noopt my en een iegelyk dit niet, zi» aan zyn gefehreeven Werk te houden, daar by te blyven en daar niet van af te gaan? Te meer daar' hy thans naby de 80 jaaren oud is, en veel lig'; zyhe memorie, door het veel ftudceren, overpeinzen en fchryven , niet meer zoo kerk en werkzaam is, als doe hy zyn Aftronomie fchreef, waar van den tweeden druk nu circa 30 jaaren geleeden is uitgekomen. — Is het dan niet beter zig aan zyn gefchreven Werk te houden, dan aan het geen men thans van hem in een Fransch Dagblad vind?—daar te boven, wat zyn Dagbladen, Couranten en Nieuwspapieren niet menigwerf de Speelbal der opiniën, der partyfchappen, en der yerfchillen van geleerden en ongeleerden ? — Wat my betreft ik houde mij voortaan en vervolgens altoos, (dit zy hier eens voor al gezegt) aan zyn Sterrekundig Werk, én dat ik daar in verband, zamenhang en overeenftemming vinde, geld by my meer dan dergelijke berigten en brieven in publieke Nieuwspapieren, fchoon met zyn naam ondertekend, geplaatst. Zo lang den Autheur zelve die Paragraaph daar wy eene waarheid mede bewyzen, niet zegt abufiv te zyn en uit zyn Werk uitmonfterd. —

Na deeze overweegingen zal ik nu het geene in bovengemeld Fransch Dagblad in den naam van La Lands geplaatst is, hier nog kortelyk na D 2 gaan

Sluiten