Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 GODSDIENSTEN

aan dc Gemeente te vertoonen , en in eene plechtige omgang , vergezeld van de gantfche Geeftelykheid , rondtedraagen , ten einde daardoor eene of andeie nuttige begeerten te erlangen.

VERSCHEIDENE andere PLECHTIGHEDEN.

Onder verfcheidene plechtigheden, is het kruistekenen geene der geringde in de Roomfche Kerk. Zo menigmaal zulks door een der ledemaaten gefchied, moeten zy zig herinneren, dat geen mensch, zints de zonden , kan gezegend worden , dan .door de verdienden van jesus christus , aan het kruis verworven. Desgelyks bewierookt de Prieder de meeste voorwerpen die gezegend zyn, ten einde dezelve eene aangenaame geur voor het Opperwezen zoude verwekken. De zegen met het gevvyd wa. ter , geeft de begeerten tot eene inwendige afwasfching van zonden, door den Heiligen Geest te kennen.

De zegeningen over verfcheidene dingen , zyn deels de Bisfchoppen alleenlyk geoorloofd, worden deels de Priederen overgelaaten , en mogen gedeeltelyk, door de Priefters zonder toedemming van den Bisfchop uitgeoefend worden. Ik zal van de wyingen van olyen, verfierfelen der Altaaren, kruisfen , beelden, klokken, kaarfen, enz. niet fpreeken: myu ne Leezers zullen, hoope ik , voldaan zyn , door hun de volgende befebryving, getrokken uit deCa-

Sluiten