is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86 GODSDIENSTEN

Na het leezen van het Êvangelium word de Mis gevierd. De Priefter , van zynen Seeretaris vergezeld , nadert het Altaar en buigt zig voor hetzelve. Dan giet hy een weinig roode wyn in de kelk , en mengt dien met water ; voords breekt hy een (tuk gezuurd brood, legt het in den wyn, en wyd de bei--, de tekens, door het uitfpreeken van eenige gebeden. Dan neemt hy met een lepel, het brood en wyn uit de kelk, en nuttigt alzo het Avondmaal. Terwyl de Mis gecelebreerd wordt , ontbranden zy een groote menigte waschkaarfen , terwyl het volk de afbeeldzelskuscht. Even als de Roomsch-Catholyken bedienen zy de doopsplechtigheid zeer vroeg aan hunne kinderen.

Het brood dat ten gcbruike van het Avondmaal genuttigd word ,. word op witten donderdag gewyd , en het geheele jaar door bewaard, tot menhetnoodig hebbe, gemerkt het brood ongezuurd is. De wyn word onder het vieren van de Mis. gewyd, Zy mengen 'er een weinig warm water onder, om dat, zeggen ze, bloed en water uit de zyde des Heilands vloeide. Zy fieeken het brood in de wyn, en het dus gezamentlyk gezegent hebbende, dcelenzyhet, or.dcr het uitfpreeken van de volgende woorden, aan de dischgenooten uit: ■— Dit is hetwaare „ ligchaam en bloed van christus, voor uenvee3, le anderen verbroken en vergoten, totvergeevin,

ge uwer zonden; zo di«maals gy dit doet, doet ,, het altoos ter gedachtenisfe van christus. God iy geeye , dat' gy het tot uwe zaligheid moogt ont-

fan-