is toegevoegd aan uw favorieten.

Oude en tegenwoordige staat en geschiedenis van alle godsdienstplichten, kerkzeden en gewoontens van alle volkeren der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN EUR-OPA. 225

ning , of eenvoudig , of met bygevoegde zedige ,, verwerpingen, fommige doolingen gezegt en voor„ gefield» —— Niet dat wy confcientie maaken „ anathema te zeggen , daar de Heilige Geest ons „ voorgaat met zyn voorbeeld ; want wy met der.

Apostel PAi'i.us ook niet ontzien — anathema te

zeggen over dezulken die een ander Evange-

„ Hum prediken, dan dat gepredikt is j ja wy zeg„ gen met dezelfde anathema Maranatha , of wtt» „ vloeken allen , die den Heere jesus christus

niet beminnen. Maar daar wy den Geest Gods ,, niet zien voorgaan, daar ftaan wy met recht ftil,

fpaarert , en begeeren gefpaard te worden ; den„ kende op het geen onze Zaligmaaker vermaant, „ oordeelt niet op dat gy niet geoordeeltword,——

en op het woord des Apoftels oordeelt niet

voor den tyd , tot dat de Heere kome , die het „ geene in de duifternisfe verborgen is , in 't licht „ brengen , en de raadflagen der herten opeubaaf „ maaken zal ; én dan zal een iegelyk lof hebben

3, van God. Wy onthouden ons willens en

„ vooibedachtelyk van het anathematizeeren , ach„ tende het genoeg te zyn, oprechtelyk de waarheid

te zeggen én de doolingen aantewyzen ; daar in„ tusfehen het oordeel over elke doolinge , en de

grootte van dien laatende aan anderen , eh voor-

naamlyk aan Hem, die alleen redht oordeelt , eii ,, de harten en nieren der menfchen doorzoekt. Da£

oinydig anathematizeeren , en eikanderen met dat , fchrikkelyke — wy verdoemen, wy verfoeien>

JU. Deel. P Ver-