Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 231

nier B. Het was eene dijebreuk, hij maakte de uitfpanning mee den vinger en de wond genas volmaakt toe en vormde m veertien dagen een fchoon lidteeken.

' drekftoffe uit den geopenden darm. Dit duurden om-

trend drie maanden,-in welken tusfehenrijd de wond echter zodamg verkleinde, dat men alle moeite had dezelve open te houden Op mijn voorftei waagde men het,

de Na uur hier in te laaten begaan; men liet de wond omtrend tweemaal 24 uuren geflooten; men zette den Lijder dr eniaalcn ,a3gs een klijfteer, en dit was van dit gc-vofg dat fia dat men zulks eenige dagen verricht bad, de drekltol t,oor den aars ontlast wierd. In de tusfehentijd dezer proeve en nog eenige dagen daarna wierd den Lijder een zagt buikoPenend middel toegediend; wijders floot de wond en de Lijder vond zig van zijne lastige kwaal genee-

Het tweede geval was bij eene Jongeling van rS jaaren deze had eenige dagen mét eene beknelde Liesbreuk Kevvorfleld, en na de opening, die op den vijfden dag £q_ lchiedde,vond men een gedeelte vari den darm reeds verftor•ven. Men bragt den darm weder in den onderbuik- doch zoo dat het verftorven gedeelte met eenen draad, tegen de buitenwond wierd aangehecht. Weldra vloeiden de drekftoften uit den darm naar buiten uit. Dit hield verfcheide weeken aan, m welken tusfehentijd men tevens waarnam, dat de Lijuer oom [omwijlen volgens den gewoonen weg eene ontlasting had Men maakte dus geene zwaarigheid de worid geheel digt tc houden en dc drekftoften daardoor te noodzaaken, haare gewoonen loop te neemen: dit gefchiedde ' dc wond genas en de Lijder was herfteld. '

Bij déze twee zoude ik nog eene derde , doch met eenen ongelukkiger uitflag, kunnen voegen.

In het voorleeden jaar 1789, wierd ik door den Chirurgijn van het dorp Schevelingen (nabij 'sHagO verzogt aldaar eeiie vrouw te komen zien met eene beknelde dijebreuk. Alle middelen waren ter haam heriklling vruchteloos, en zij konde tot de Operatie niet befluiten. De breuk fcheen eer tot verzweering dan tot verfterving over te gaan, en ik kon duidelijk na verlosp van onitrend agt dagen, eene votrtgofvmg in het gezwel ontdekken , dat daar -en boven , van . buiten zeer gefpannen rood en.pijnlijk was.' Ik ftelde voor

N9«IfT-'„te TT' in af**Sfog wat de heilzaame Aatuui, bij deze Lijderes nog tot Haar beste, zoude willen verrichten; Ha verloop van nog eenige dagen, en v/el toen, P 4 1

Sluiten