is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschrijving van alle de heelkundige operatien.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 225

Wanneer op beide zijden in de holligheid der borst bloed of eenige andere vloeibaare ftof mogt uitgeftort zijn en gunstige omftandigheden een goed gevolg van de operatie deeden hoopen, moet men zig evenwel zeer wagten van op beide zijden dezelve te zelfden tijde te onderneemen, wijl de dood des lijders onfeilbaar het gevolg zou zijn (w3). In zulk geval vergenoegt'men zig voor eerst met de uitgeftorte ftof op de eene zijde te ontlasten, en als de lijder deze ontlasting we'1 uitgehouden heeft, en weinig etter door de opening uitloopt en dezelve weêr begint te fluiten , dan kan men de operatie op de andere zijze groote Heelmeester maakte tusfchen de zesde en zevende ribbe, halverweegs tusfchen het borstbeen en de ruggegraat, eene opening. „ Deze plaats", zegr hij, „is zo wel. als de patiënt nederligt, de laagste, als de andere, wanneer hij opzit de laagste is; en door de doorfteeking ter dezer plaatfe, en op deze manier te doen , vermijden ■wij alle de onvolkomenheden , die aan de andere manier vast zijn. Op dat gedeelte van de borst maakén de fpieren weinig dikte van vleefch, de flagader loopt onder de ribbe ert bet diaphrapna is ver Van de wond af gelegen " e. z. v. Zie zijne Oordeelkundige Aanmerkingen over de Heelkunde bl, 372. Het is sharp niet alleen,die deze hoogte aanbeveelt, Boerhaave bepaalde ook de plaats dezer opening tusfchen de vijfde en zesde ribbe, doch maar éétie hand breedte van de fuggegraat, aphor. §. 303.]

(«»3) [ De baron van S wieten heeft hier over proeven op Dieren genomen, en bevonden, dat geene te groote opening der beide borstholten, zonder gevaar, bij noodzaaklijkheid, in het werk zou kunnen gefield worden. Zla de mantekeningen op de korte ftellingen van Boerhaave, $. 170. n. 4. Wij zeiven zouden dit met eigen proe¬

ven verder kunnen ftaaven, zo wij niet overtuigd waren, dat die door va» Swieten genomen, genoegzaam en voldoende tot dit onderwerp waren.]

P