Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HEELKUNDIGE OPERATIEN. 231

heeft, ten einde de long zig allengs zou kunnen uitzetten (yz). Hij klaagt, dat men de oefening dezer operatie zo verwaarloosd heeft, en dat men zo veel menfchen heeft laaten fterven, die men hier door van den dood had kunnen redden: hij moedigt de Heelmeesters aan , dezelve meer te onderneemen, wijl zij op zig zelve niet gevaarlijk is , en wijl hij beweert, dat, wanneer weinig borstwaterzugtigen door de operatie geneezen werden,zulks gefchiedde, wijl men ze niet dikwijls geoefend en beproefd had. Ook bevestigt het goed gevolg der aangehaalde waarneeming de waarheid van deze ftelling (23).

03) [Hippocrates heefc reeds dezen regel voorgefchreeven,en zegt: „ dat, wanneer de etter of het water in eens uit deze deelen (de borst namelijk) ontlast word,

de lijders terftond fterven.." Apborisma , 77. „ Ia

etterborst of borstwater," zegt van Swieten, „is de long lang doorweekt geweest van den rondom befpoelden etter, of buiten de vaten geftort waterig vogt, waarom deze geheele verzameling tevens en in eens ontlast zijnde , het bloed, de bijna verteerde longvateu fchielijk verwijderende, dezelve zou kunnen breeken, waar op de dood fpoedig volgen zou. " Zie zijne aant. op Boerhaave, §.

303. Wij merken hier bij aan: dat deze regel niet

alleen in dit geval plaats heeft; maar bij alle gelegenheden, waar eene groote menigte vogts in eene holligheid verzameld'zit, en ontlast moet worden, deze ontlasting niet op eens, maar in verfcheide tijden agter den anderen moet verrigt worden.]

G&3) [ Welke de redenen zijn, waarom deze operatie zeldzamer dan in de buikwaterzugt verrigt word, gelooven wij eensdeels te moeten ftellen, in de weinige goede gevolgen dezer operatie op dit deel; en anderdeels in de afraadende taal van eenigen onzer beroemdftc Geleerden. Plateer, b. v. wil, dat men zelden bij waterzugtigen van deze operatie gebruik maake; als ook bij eene verzweeriug

P4

Sluiten