Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 8 )

^erkieifcen, ten einde fummierlyk en bulten figuur vM Proces op de wyze» hier na te bepaalen, zoodanige defeniie voor hem te doen als hy zal te rade worden S indien hy geen Practizyn kan bekoomen, voegd hem de Rechter een of meer Practizyns ten dien einde toe*

ïo.

Aan de Practifyns, door den Gevangen verkoofen j Of hem toegevoegd, word dadelyk vry acces tot denïelven verleend.

II.

Binnen den tyd van agt dagen, na de voorfz. dispoïitie, zal de publicque Aanklager aan den Rechter moe» ten overleeveren zynen Crimineelen eisch en conclufie9 met en benevens de Stukken, door hem bevoorensaan den Rechter, ingevolge Art. 3. gefuppediteerd, en zal ter gelyker tyd Copie van zynen Eisch en Conclufie, mitsgaders der bewyzen, door hem by den Rechter in* geleverd, aan den Gevangen, of deszelfs Practifyn , ter hand ftellen»

12-

De kosten, op het vervaardigen dier Copiën te vallen, zullen door den Gevangen moeten worden betaak; indien hy daartoe onvermogend is, zal de pubiicque Aanklager dezelve mogen brengen onder de kosten en mifen van Justitie, en mitsdien daarvan doot den Lande restitutie bekoomen.

t*

Indien des Gevangens Practifyns vermeeöeh, viiieté moeten hebben van de origineele Bewyzen, door den

pil-

Sluiten