Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C f )

lyfce oogmerken van het Engelfche Gouvernement, door het eigenbelang van veele Bataaffche Ingezetenen onderffennd, te begunftigen; — zoo voldoen wy by dezen, aan het tweede gedeelte, van het zelve Decieet, enver-fcieden by dezen we! expresfelyk, aan alle In- en Opgezetenen dezer Republiek, om, aan geene Petfoonen, die een misdadig deel hebben genomen , in de thans plaats hebbende onlusten in de vereenigde Departementen der Franfche Republiek, of die onlusten, met de daad hebben onderfteund, en binnen de Grenzen der Republiek, deftraffe hunnermiutzucht reedsmogten zyn ontvlugr, of noch mogten pogen te ontvlugten, eeiiig verblyf in hunne Huizen of Wooningen hoegenaamd te yerleènen, op poene van dezes contrarie handelende, gis verhoorders der publieke rust, naar bevind van zaafeen, te zullen worden geftrafc; terwyl wy tevens een Ieder vermaanen , om op de trouw aan het Vaderland verfchuidigd, van het verblyf van zoodanige Perfoonen, wanneer hetzelve ter hunner kennisfe zal zyn gekomen, san de refpective Municipaliteiten of Collegiën van Jufiitie hunner woonplaatfen, kennisfe te geven.

Gelastende diensvolgens het Uitvoerend .Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Lichaams, dat deeze $ai worden afgekondigd en aangeplakt alömme, waar zulks behoort; met verderen last aan alle Admininiftrat?ve Beftuuren , Hoven, Collegiën van Juftitie, Fiscaals, Bailliuwen, Municipaliteiten, en andere Geconstitueerde Machten , op hunne verantwoordelykheid, ©ra den inhoud deezes zorgvuldig naar te koomen, en te. doen naarkoomen.

In den Haage, den i. November 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

(Was geparapheerd)

F. ERMERINS, vt.

(Onder ftond)

Ter ordonnantie van hetzelve,

(Was geteekend)

S. D4SSEVAÉL, loco Secret.

Sluiten