Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 8 P

Befluit kunnen worden gebragt, om, aan het Committé van Juftitie hunner Woonplaatzen , dat geen te openbaarén ,het welke,hun van deeze zamenzweering bekend mogfe zyn, en het naderhand mogt worden ontdekt, dat zy deelgenooten van dezelve waren geweest, — zy zonder eenige oogluiking, als begunftigers en aanhangers van meergemelde zamenzweering, anderen ten voorreedde zullen" worden geftraft: — Het is aan de zuilcen , dat wy den ftelfigen wil van het Vertegenwoordigend Ligchaam moeten, bekend maaken, dat , wanneer zy de bereiking hunner m'sdadige oogmerken niet voor a'ltyd laten vaaren; wmneer het zal blyken, dat zy niet alleen rede en pyertiijging,, maar ook de bedreigde ftraf in den wind ii.ean, zy, zonder .eenige Conniventie , ten Itrengften, aan den fyye, en naar bevind van zaaken , zelfs met den dood, zullen worden geftraft: — het is aan de zoodanigen eindelyk, dat wy niet willen wrzwygcn, dat wy ons, doorliet Vertegenwoordigend Ligchaam , met eene genoegzaame macht zien gewapend , om , in deeze oogenblikken , alle zoodanige buitengewoone maatregelen te neemen , als wy, tot ontdekking en beteugeling der Hoofden van — en* deelnecmors nan de meergemelde zamenzweering, tot behoud en redding van den Staat, zullen oordeelen noodzakelyk te zyn : — dat zy dan , die zich aan dezen gefmeede aanfiag fchuldig kennen, zich wachten van langer den Staat te beroeren, dat zy zich overtufgen , dat wy hun, met al die macht, zullen treffen, welke het Volk ons heeft aanbetrouwd, en dat wy hun , in weerwil van hun zelve, tot die rust en ondergefchiktheid zullen dwingen , zonder welke het Vaderland gewisfelyk te gronde gaat.

Diensvolgens gelast liet voornoemde Bewind, in naam des Vertegenwoordigenden Ligchaams, dat deeze zal worden afgekondigd"en aangeplakt, alömnie waar zulks behoort.

In den Haage, den 23. November 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid,

(was geparapheerO

A. F. R. E. van HAERSOLTE, vr.

. . ' , (onderftond) . -

"* Ter ordonnantie van hetzelve, (war, ge?0 ' C. U. HULTMAN, Secr.

Sluiten