Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i * t

iyke rekening éh verandwoofding zal moeteH doërï i

en doen zak Deze bedenkingen ,deze aan-

ipormgen, dacht ons u te moeten voordragen, aan De giften, die gy doet en verders doen zult, zyn vrywillig, uwe befchikking over dezelve, wy herhalen het, is en blyft vrywillig, zelfs na deze onze vooifteliing. Wy hebben geene andere bedoeling dan u het middel te verfchaffen , om uwe weldadigheid ten meesten natte voor het gemeen belang en tot eenparig heil der ongélukkigen te doen uitlopen; wy leenen alleen onze hand om te regelen, niet om gebieden'd te befchikken.

Mogt gy daarvan de aangeftaamfte vrügten plukken! mogten alle ongelukkige Vlootelingen door uwe welgeregelde liefdadigheid verkwikt, en de Weduwen , Wezen en Ouders der gefneuvelden getroost zyn! —» mogt het Vaderland door de veréenigde pogingen van allen, boven dien door de byzondere vrywiüige opofferingen van veelen uwer, eerlang uit zynen tegerfWoordigen nood gefed, weder fpoedig ëen Z^emage bezitten, die de Hollandfche Vlag zynen ouden luister weder gaf -—>. dan zullen de bronneri van onze welvaart befchermt —— de Coloniën in veiligheid gefield Koophandel en Zeevaart in bloei ver¬

heven *-i en de onafhanglykheid der Bataaffchè Natie bevestigd $ en hare blcei en welvaart verzekerd zyn.'

En op dat deze ter kenriisfe vin eeri isgelyk wor'«' de gebragt, ontbieden en verzoeken wy de Hoogstge-4 conftitueerde Machten der onderfcheidene Gewesten', deze onze Proclamatie vab ftondeH aan, te doen Proclameeren en Affigeeren, tef plaatzen daar fnen ge* woon is, zoodanige Proclamatien en Affixien te doen*

Ai

Sluiten