Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i 6 l

Notificatie , inhoudende bepaa'lingen , ten aanzien van fvaperichepen en hunne Pryzen, in de Havenen van deeze Republiek binnenvallende ... .8 Au-mifc"

Publicatie,tegen het ongeoorloofdederFran- ' *° iche Commisfie - \'aarders, in het nemen van Schepen, onder Neutraale Vlag vaarende , op de Stro'omen en Rivieren van deeze Republiek ; 12

CONSTITUTIONEEL ÜITVOEREND BEWIND:

• wegens het Conftituëeren van ket

Conllitutioneel Uitvoerend Bewind .. 17 :

tot nadere prolongatie van den Ter-

nïyn, toe voldoening aan de opbrengst van 8 perCent, tot den 16V October, met b'epaalingdcr boete voOi-de al's nog nalatig gebleevene ..... 2r ScpteimV

wegens de provifióneele Heffing

van vyf perCent van ieders lnkomften 21

——'"' inhoudende bepaalingen van den tyd, binnen welke een ieder zyne bewyzen moet inleveren,wélke fustineerdgerechtigt te zyn tot het vorderen Van pécuniëele vergoeding, wegens zoodanige Rechten of Renten, welke als" vrugten'van wezenlyken eigendom kunnen worden befch'ouwd a8 »

* - Wegens het in werking brengen

van het 52. Art. der Algemeene Beginzelen der Staatsregeling, betrekkelyk alle Verbód van in- door- en uitvoer in dé voormaalige Gewesten . . . r October.

; —- ter intrekking der Publicatie van

25. JNIey 1.1 , en ontbinding van alle'Gtldens enz. , met aahfteHlug vah provilióneele Commisfaiisl'en ... 5

^—— tot oproeping van alle Houders

van Obiigaitëü tn verder* Crediteuren van

4rf

Sluiten