Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïr VOORREED E.

altijd— tegens allen — onverfchrokkeiï te verdedigen — en den onftervelijken roem van derzelver verdedigers wijd en zijd te verbreiden, moeften over alle andere bedenkingen —• door eene angstvallige voorzigtigheid, door eene llaeffche vreeze geopperd — zegepraelen.

Hoe zeer wij van onzer Voorvaderen deugden zijn verbasterd! — hoe diep 't gif der weelde is doorgedrongen in aller harten! hoe onverfchillig de meeften omtrent vt welzijn, omtrent den roem van 't Vaderland zijn geworden! hoe listig veelen van deszelfs ontaerteZoonen alle hunne pogingen vereenigen, —— om hunne liefderijke moeder in hunne ftrikken te doen vallen! hoe veelen zich dagelijks tot Predikers eener lijdelijke gehoorzaemheid opwerpen, en voor den volke 't haetclijke eener onvoorwaerdelijke ondeKwerping trachten te bewimpelen; is zeker Neerlands toefland nog niet hoopeloos geworden, indien men van. de gelegenheid wil gebruik maeken, en de voetftappen dier Helden drukken, welken zich van ouds voor de vrijheid in de bresfe Helden. — • Er is er nog, die den naem van Va<-

DE-

Sluiten