Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best, overeenkomftig de Conftituth en Wetten van den Lande, in orde te houden en te befhmren.

V.

De Gouverneur zal, met goedkeuring van den Raad, de magt en 't gezag hebben, om, geduurende de zitting van de Algemeene Vergadering, dezelve optefchorten of uitteftellen tot een zekeren tijd, zo als de twee Kamers zullen verzoeken ; als mede om dezelve daags voor den laatften woensdag in Mey te doen fcheiden; voorts om bij 't Reces (of afweezen ) van gemelde Vergadering, dezelve van tijd tot tijd uitteftellen, maar niet langer dan negentig dagen voor elk Reces ; en om dezelve vroeger dan de tijd der opfchorting of van't uitftel weder bijeen te roepenindien het welzijn van het Gemeenebest zulks zal vereifchen: En, in gevalle dat eenige befmetteüjke ziekten in de plaats, in welke de Vergadering gewoon is van tijd tot tijd bijeen te komen, regeerden, of dat 'er eenige andere oorzaak ware, door welke de gezondheid of het leven der Leden mogt in gevaar maken, door zich derwaarts te begeven, mag hij eenige andere meer gefchikte Plaats in den Staat voor die zitting kiezen.

De Gouverneur zal gemelde Algemeene Vergadering 's daags voor den laatften woensdag in Mey van een doen fcheiden.

VI.

Sluiten