Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Hand. 8. vs. 35 -38. I43

gelijk eigenaartig uit het verhaal van Lucas is aftenemen, wijl anders deze uitdrukking van den ./Ethiopifchen of Moorfchen Edelman ten eenenmaale onëigen was geweest, en geen den minften t'zamenhang had.

De Moorman dan, hoorendevan doopenïpreeken, en tevens verftaande,dat dit een voortreffelijk Verbonds- zegel was, den gelovigen Doopeling heilrijk vergewisfende van de vergeving zijner zonden , en hem nader inlijvende in de gemeenfchap van Jezus zijnen . Heiland , valt hierop , ziende water, in Philippus redenen in, zeggende : Zie daar water i wat verhindert mi) gedoopt te wordend

„ Is 't waar (wil hij zeggen) 't geen gij mij „ dus verre gepredikt en uitgelegd hebt, o uit„ nemende Gezant ! van dezen gekruiften „ Jezus, dien Jefaias voor zoveele eeuwenvoor„ fpeld heeft, dat lijden zou voor 's waerelds „ zonden , gelijk ik zekerlijk geloof, en in mijn „ gemoed overtuigd ben, dat deze dingen alle „ alzo zijn , en kan men door en onder eene „ heilige en eerbiedige ontvanging van den Wa„ terdoop, door dien zeiven Jezus tot een Ver„ bonds-zegel des Nieuwen Teftaments inge„ field, nader van deze dierbare en zielvertroos„ tende waarheden verzekerd , en van de ver. .„ geving zijner zonden in Christus bloed gerust

ge-

Sluiten