Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over Hand. 8, vs. 35—38.' 155

heid, moet tegelijk in den doopeling plaats hebben, eenopregt geloof, een geloof hoedanig ter regtvaardigmaking vereischt word : een geloof overzulks, waardoor men niet alleen de hoofdzakelijkfte en gewigtigfte grondwaarheden van den Chriften Godsdienst als waarheid erkend, en van harten toeftemd, inzonderheid alles dat God van zich zelvcn, en zijnen Zoone Jezus Christus in zijn woord getuigd heeft, maar waardoor men ook uit een zuiver beginzel van opregte heilbe. geerte, na verzoening enbevreedigingmetGod, na genade , geregtigheid en zaligheid, tot Jezus Chriftus al biddend zijnen toevlugt neemd, om in zijn bloed en offer vergeeving van zonden, zijne gehoorzaamheid volkomen geregtigheid te ontvangen en in zijne verdienften een deelgenoot en erfgenaam des eeuwigen levens geftcld temo* gen worden: een geloof derhalven, waarbij men zich in zijn ganfchen ftaat en zaak , (uit erkentenis dat hij die alleen redden kan,) aan Jezus opdraagd en overgeefd en toebctrouwend aanbeveetd, om in hem en zijne genade volzeeker te berusten en gerustelijk te vertrouwen tot zaligheid. Zulk een geloof eischte hier Philippus van den Moorman zulk een geloof vorderden de Apostelen overal -, en zulk een geloof is 't dat ons met Jezus vast verbind in de liefde, dat ons gemeenfchap geeft aan zijne genade volheid,dat

ons

Sluiten