Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U l e ë r R'e den -

Ik gaa nu over tot eenige andere regelen i die niet alleen de leer bctrcfTen , maar ook dé zeden , het huishoudeJyke, en waar wy verder mee kunnen te fchafien hebben. Weinig in getal zyn dcczen, en de eenvoudigheid zelve, maar daarom van geen minder gewigt. Ja wierden zy overal gevolgd, niet wel kan Ik my eene maatfchappy verbeelden, die door tweedragt en vyandfehap zou kwynen en uit» teeren.

i. 't Geen hier te bedenken ftaat, voor alle andere dingen, is dit: Laat niemant vaii de leden der gemeente, wie hy zy, en in welke omflandighcden hy zig bevinde, over ie* 'mant van zyne medeleden willen heerfchen. — De een magryker en grooter, de ander armer en geringer zyn, de een mag in verftand of geleerdheid den anderen ver overtreffen, de een mag deeze, de andere die post beklee» den, dat egter geeft den cenen geenregt, om zigoverdenanderen gezagaantemaatigen.Voor Zoo verre men ons aanmerkt als leden'der gemeente, ftaan wy allen gelyk. Geen meerderheid, geen magt, boven de overige leden, kan eenig lid, ais zoodanigbefchouwd, zig toeëigenen, uit hoofde van voordeden, naa

lighaam of Geest =■ Komt het nu den ee-

::e;i niet toe, over den anderen hcerfchappy te voeren, vrccd'e en liefde kunnen ook niet welftaande biyven, daarmen dit uit het oogver-

licst

Sluiten