Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over HAND. IV. 32- £I

helder voorbeeld daarvan heeft nog kans, om dienst te doen by ongeloovigen en geloovigen, den mond dereenen te fuoeren, en hun beter gevoelens in te boezemen, door hen over te haaien tot onpartydiger onderzoek , de anderen te verlichten en te verbetexen. In allen gevalle is elk onzer der gemeente (chuldig, tot het geeven van zulk een voorbeeld het zyne toe te brengen. Verwarring en beroerte ontrekken den geest aan de groote leeringen van 't Euangelie , waarop hy zig in rust en ltilte kan vestigen, en die, als hy dan zoo doet, bezwaarlyk misfen kunnen eenen heilzaamen invloed te hebben op de zeden.

Eene aanmerking nog , en dan befef ik niet, wat men meer zou verlangen. Denkt, naamlyk, myne vrinden, denkt niet, dat onze pligt hierftrydt met ons belang. In tegendeel gaan deeze twee hand aan hand. Eensgezindheid en liefde, heb ik reeds toeg.ftaan, kunnen onder ons niet bloejen, zinder eenige zelfsverzaakiug. Maar die, waarlyk, is niet zeergroot. En wie zyn wy dan, omze ons niet te getroosten, op de befchouwing der

vrugt, die 'er van te plukken is. Is'er

onaangenaamer, is 'er jammerlyker ftaat uit te denken, dan een ftaat van tweedragt en vyandfchap, daar in 't byzonder, waar men onderling verknogt is, door meer dan eenerlei band. Is zulk een ftaat niet altoos, en B 3 daar

Sluiten