Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tydsgelegenheiduwen Aandacht hebben voorgeftelt. CO

Dog gemerkt onzen Pfalm, Digter in liet ?de Vs. met eenen de algemeene Broosheid der Stervelingen en de Ydelheid van haare Woelingen zig veiteegeu woordigt, zoo fchynfc dit hem eenige Verademing te geeven , waarvan hy zig bedient, om zyn Herte nog nader voor den Heere uit te florten ten aanzien van dat geene wraarmeede hy voor zyn heenegaan zig wenfcht begunftigt te zien: waarby hy deeze Betuiging van zyn. Geloovs-Vertrouw en tot een Grondflag legt van zyne volgende Bede^ Endemi,wat verwacht ik, o Heere? mipic Hope die is op U.

B 4 \Yy

(*) op den 19. Sept. aanftonds na de Begrafenis van den Ecrwa. Dom. Jan Ris; terwyr de Gemoeds-Beweegingen door desfejvs. Affterven by my en anderen veroorzaakt, my Gelegenheid gaven , om over de Noodznkelykheid eener zorgvuldige Toftliexqiding tot onzen eigenen Overgang in de Eeuwigheid te handelen, voor al om dat deeze Gedachtenis - Reden door de invallende Bediening vaa het .hefl. Avondmaal, en-de Predi-. catiendaanneedeverknogt, zoo lang moeit uitgeftelfworden.

Sluiten