Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SÉt-VK IN HET EUANGELIE CELEERD. 33

-menfchelyke Rede tot een zeer laag peil was gezonken , en afgodery, bygeloof, vooroordeelen en zedenbederf de waereld beheerschten. Wat zou 'er van geworden zyn , wanneer jefus zich öpenlyk verzet had tegen de magtigen der aarde, tegen de dwingelanden van dien tyd ? wanneer hy onder de volken den geest van vryheid en vaderlands - liefde hadde aangevuurd , en dus de gefchonden regten der menfchelyke natuur willen herdellen ? - Ontvyylfelbaar zoude Hy hier door het eigenlyke en voornaame oogmerk van zyne komst in de waereld grootelyks benadeeld, of wel geheel verydeld hebben. Die alles te gelyk wil hervormen ,

zal met de daad niets hervormen. Het één moest

voor het ander wyken. En buiten tegenfpraak was de hertelling van den waaren Godsdienst, de bevordering van der menfchen hoogde en eeuwige belangen , eene zaak by voorkeuze der Goddelyke wysheid en haaren gezant waardig. Eer in de daatkundige waereld met eenig goed gevolg veranderingen gemaakt konden worden j moesten 'er dingen voorafgaan , die meer regtdreeks de verbetering en het geluk van ieder* mensch in 't byzonder betroffen. En hier toe drekte zich de arbeid vanj. Christus uit. Het burgerlyke moest hy aan de gevolgen van deeze zyne onderueeming en laatere tyden overlaaten.

Als men ook de gedeldheid van het Joodfche volte in aanmerking neemt, zal men de wysheid inzien waarom Jefus alleen het Character van een' geestely' ken Leeraar aanneemende, zorgvuldig zich onthield van alle burgerlyke gefchillen en daatkundige bedry, ven. Dejooden , zyne landsgenooten, droegen zeef:

Sluiten